เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า ( Safety Analyzer)

            


       

 • BC_SA2000.jpg
  ราคา 0.00 บาท รับประกัน 1 ปี พร้อมใบรับรองสอบเทียบ เครื่องวิเครำะห์ควำมปลอดภัยทำงไฟฟ้ำ SA-2000 • โหลด AAMI• ความต้านทานสายดิน/กราวด์ • กระแสไฟรั่วของโลก/กราวด์&bul...

 • BC_SA2005.jpg
  เครื่องวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้า SA-2005 - ตัวเครื่องมีขนาดที่เล็ก พกพาสะดวก - สามารถวัดแรงดันและกระแสไฟฟ้าแบบ True RMS - สามารถการวัดความต้านทานสายดินและกระแสรั่วไหลEarth Leak...

 • BC_SA2010.jpg
  ราคา 0.00 บาทรับประกัน 1 ปีพร้อมใบรับรองสอบเทียบเครื่องวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้า SA-2010PLUS the following features:• AAMI & IEC Loads- Switchable• Ten Patient Leads • Point...

 • BC_SA2010S.jpg
  ราคา 0.00 บาท รับประกัน 1 ปี พร้อมใบรับรองสอบเทียบ เครื่องวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้า SA-2010S บวกกับคุณสมบัติดังต่อไปนี้:•Ten Patient Leads -การทดสอบแบบจุดต่อจุด -การทดสอบกระแสไฟ...
Visitors: 88,984