เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า ( Safety Analyzer)

            


       

 • BC_SA2000.jpg
  ราคา 0.00 บาทรับประกัน 1 ปีพร้อมใบรับรองสอบเทียบเครื่องวิเครำะห์ควำมปลอดภัยทำงไฟฟ้ำ SA-2000• โหลด AAMI• ความต้านทานสายดิน/กราวด์• กระแสไฟรั่วของโลก/กราวด์• การรั่วไหลของแชสซี• การ...

 • BC_SA2005.jpg
  ราคา 0.00 บาทรับประกัน 1 ปีพร้อมใบรับรองสอบเทียบเครื่องวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้า SA-2005PLUS the following features:• AAMI & IEC Loads- Switchable• Five Patient Leads • Poin...

 • BC_SA2010.jpg
  ราคา 0.00 บาทรับประกัน 1 ปีพร้อมใบรับรองสอบเทียบเครื่องวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้า SA-2010PLUS the following features:• AAMI & IEC Loads- Switchable• Ten Patient Leads • Point...

 • BC_SA2010S.jpg
  ราคา 0.00 บาท รับประกัน 1 ปี พร้อมใบรับรองสอบเทียบ เครื่องวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้า SA-2010S บวกกับคุณสมบัติดังต่อไปนี้:•Ten Patient Leads -การทดสอบแบบจุดต่อจุด -การทดสอบกระแสไฟ...
Visitors: 78,306