เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท

            

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท

Buamanometer

ALPK2

       
Visitors: 88,981